• ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﺗﺤﺖ وب
    ﭘﻴﺎده ﺳﺎزى وﺑﺴﺎﻳﺖ ﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ، ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎى اطﻠﺎع رﺳﺎﻧﻰ و ﭘﻮرﺗﺎل ﻫﺎى ﺧﺒﺮى
  • slidebg1
    ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﮏ اﺷﺎره ﻛﺎﻓﻰ ﺳﺖ
    ﭘﻴﺎده ﺳﺎزى ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮬﻤﺮاﮦ،ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ،ﻛﺪﻫﺎى ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﻰ و اﻧﺪﺭﻭﻳﺪ

تجارت الکترونیک تخصص ماست ، همین امروز کسب و کار خود را رونق دهید.

سیستم های به سفارش مشتری

“ما هیچ محصول آماده ای برای فروش نداریم ، اما هر آنچه که به آن نیاز دارید را برای شما پیاده سازی می کنیم.”

گامی بلند با توسعه وب جوان

“اگر کسب و کاری راه انداز ی نموده اید که در آن موفق نیستید یا نیاز به حمایت دارید ، با ما هم گام شوید.”

همکاری با معتبرترین برندهای انفورماتیک در ایران

“مفتخریم از ابتدا تا کنون توانسته ایم با بیش از 20 برند شناخته شده و معتبر انفورماتیک همکاری مستمر داشته باشیم.”